Ψηφιακές δεξιότητες – Magenta

Μεθοδολογία:

Παρουσίαση PowerPoint από τον/την εκπαιδευτή/-τρια, σύντομο βίντεο, εξερεύνηση της ιστοσελίδας για το Europass, πρακτική άσκηση.

Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε κατά τη συνεδρία ήταν μια παρουσίαση Power Point από τον/την εκπαιδευτή/-τρια με χρήσιμες πληροφορίες για το βιογραφικό σε μορφή Europass, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα, τη δομή, σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί το εργαλείο αυτό μέσα από μια αντικειμενική σκοπιά, κάτι που οι συμμετέχουσες βρήκαν χρήσιμο. Επίσης, για μια πιο ευχάριστη και διαδραστική συνεδρία για τις συμμετέχουσες, δείξαμε μερικά σύντομα βίντεο στο YouTube για το βιογραφικό σε μορφή Europass. Μια άλλη μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνεδρίας ήταν ότι ο/η εκπαιδευτής/-τρια έδειξε στις συμμετέχουσες (κοινή χρήση της οθόνης στο Zoom) τον ιστότοπο Europass και όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για τη συμπλήρωση του βιογραφικού, απαντώντας επίσης σε διάφορε ερωτήσεις των συμμετεχουσών κατά τη διαδικασία αυτή. Καθώς οι περισσότερες από τις συμμετέχουσες δεν είχαν ακούσει για το Europass προηγουμένως, αυτό το μέρος της συνεδρίας ήταν πολύ χρήσιμο και βοηθητικό για αυτές, καθώς, στη συνέχεια, το έκαναν πράξη συμπληρώνοντας το δικό τους βιογραφικό σε μορφή Europass, οι περισσότερες από αυτές για πρώτη φορά. Οι συμμετέχουσες θεώρησαν πολύτιμη την καθοδήγηση και τις συμβουλές από τον/την εκπαιδευτή/-τρια κατά τη διαδικασία αυτή, καθώς η ευρωπαϊκή μορφή του βιογραφικού είναι κάτι πρακτικό, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διαδικασία αναζήτησης μιας θέσης εργασίας στην Ισπανία.

    Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

    Ένα σημαντικό δίδαγμα είναι ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνεδρία αφορά ένα θέμα, όπως το βιογραφικό σε μορφή Europass, που μπορεί να είναι πιο θεωρητική, είναι κατάλληλο και πολύ χρήσιμο να συνδυάζονται διαφορετικές μέθοδοι, όπως παρουσιάσεις, σύντομα βίντεο, καθοδήγηση, απαντήσεις σε ερωτήσεις και πρακτικές ασκήσεις, για να είναι πιο διαδραστική και ευχάριστη η συνεδρία για τις συμμετέχουσες, τονίζοντας τη σημασία της δημιουργίας ενός βιογραφικού, το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έπειτα στην επαγγελματική τους ζωή. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχουσες βρήκαν πολύ χρήσιμη αυτή τη συνεδρία, επειδή οι περισσότερες από αυτές προέρχονταν από χώρες εκτός Ευρώπης και δεν είχαν ακούσει ποτέ προηγουμένως για τη μορφή του βιογραφικού σε μορφή Europass, επομένως θεώρησαν πολύτιμες τις γνώσεις που απέκτησαν για αυτό το εργαλείο.