Κοινωνικές δεξιότητες – EINC

Μεθοδολογία

Για αυτή την ενότητα εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα σχέδια συνεδρίας: Πώς να κοινωνικοποιηθείτε στην εργασία, Αποτελεσματική επικοινωνία, Κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκρουσιακές καταστάσεις, Ηθική στον εργασιακό χώρο. Τα σχέδια συνεδρίας εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια μικρού αριθμού διαφορετικών συναντήσεων σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Η μεθοδολογία, γενικά, βασίστηκε στη συγχώνευση θεωρητικών παρουσιάσεων του υλικού μέσα από το PowerPoint, στην ενθάρρυνση των συζητήσεων μεταξύ των συμμετεχουσών και στη συμπερίληψη διαδικτυακών ασκήσεων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME.

 

  1. Σχέδιο συνεδρίας «Πώς να κοινωνικοποιηθείτε στην εργασία»: Η δραστηριότητα εφαρμόστηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου συνεδρίας. Κάθε συμμετέχουσα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει ποιοι κοινωνικοί «κανόνες» είναι αποδεκτοί στη δική της κουλτούρα και κατά πόσο θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί είναι διαφορετικοί από τους αντίστοιχους κανόνες στη Λιθουανία. Παρουσιάστηκε, επίσης, η κατάλληλη συμπεριφορά για κοινωνικοποίηση στη Λιθουανία (συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικοποίησης στον εργασιακό χώρο). Οι συμμετέχουσες απόλαυσαν τη δραστηριότητα, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις και να αποσαφηνίσουν κατά πόσο ορισμένες συμπεριφορές θα ήταν κατάλληλες σε έναν λιθουανικό εργασιακό χώρο και ήταν πρόθυμες να συζητήσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ των πολιτισμών.
  2. Σχέδιο συνεδρίας «Αποτελεσματική επικοινωνία»: Σε αυτή τη δραστηριότητα παρουσιάστηκαν βασικές θεωρητικές πληροφορίες από το σχέδιο συνεδρίας για το τι κάνει την επικοινωνία αποτελεσματική και συμβουλές για αποτελεσματική επικοινωνία και, έπειτα, ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να αναστοχαστούν για το υλικό για λίγο. Το πρακτικό μέρος του σχεδίου συνεδρίας δεν εφαρμόστηκε, γιατί η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και αυτή η άσκηση δεν μπορούσε να προσαρμοστεί για ένα τέτοιο περιβάλλον. Αντίθετα, εφαρμόστηκε μια άσκηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME (Ενότητα 2: Δραστηριότητα 2) με κοινή χρήση της οθόνης στο Zoom και όλες οι συμμετέχουσες μαζί συμπλήρωσαν και συζήτησαν το κουίζ στην πλατφόρμα με θέμα την εποικοδομητική επικοινωνία.
  3. Σχέδιο συνεδρίας «Κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκρουσιακές καταστάσεις »: Οι κύριες πληροφορίες για την κατάλληλη συμπεριφορά σε συγκρουσιακές καταστάσεις και συμβουλές παρουσιάστηκαν σε διαφάνειες Οι συμμετέχουσες κλήθηκαν, επίσης, να συζητήσουν κατά πόσο εφάρμοσαν τέτοια συμπεριφορά σε συγκρουσιακές καταστάσεις που χρειάστηκε να αντιμετώπισουν οι ίδιες και τι άλλα μαθήματα πήραν μέσα από τις συγκρούσεις – ποιο είδος συμπεριφοράς ήταν βοηθητικό για αυτές και τι θα ήθελαν να βελτιώσουν στη συμπεριφορά τους. Για το πρακτικό μέρος εφαρμόστηκε μια άσκηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME (Ενότητα 2: Δραστηριότητα 5) με κοινή χρήση της οθόνης στο Zoom και όλες οι συμμετέχουσες μαζί συμπλήρωσαν και συζήτησαν το κουίζ στην πλατφόρμα με θέμα την κατάλληλη συμπεριφορά κατά τις συγκρουσιακές καταστάσεις.
  4. Σχέδιο συνεδρίας «Ηθική στον εργασιακό χώρο»: Για αυτή τη δραστηριότητα εφαρμόστηκε μια άσκηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME (Ενότητα 2: Δραστηριότητα 6) με κοινή χρήση της οθόνης στο Zoom και και όλες οι συμμετέχουσες μαζί συμπλήρωσαν και συζήτησαν το κουίζ στην πλατφόρμα με θέμα την εργασιακή ηθική. Οι συμμετέχουσες συζήτησαν, επίσης, πώς κατανοούν την καλή και την κακή εργασιακή ηθική και μοιράστηκαν τις δικές τους πολιτισμικές διαφορές.

Παραδείγματα εφαρμογής:

Διαφάνηκε ότι η συμπερίληψη διαδικτυακών ασκήσεων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα NAME στην πιλοτική διαδικασία συνέβαλε σε μεγαλύτερο βαθμό στη διαφοροποίηση της εκπαίδευσης και οι εκπαιδευόμενες συμμετείχαν ιδιαίτερα ενεργά για την ολοκλήρωση των διαδικτυακών ασκήσεων και στην επακόλουθη συζήτηση. Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχουσες είχαν περισσότερη δέσμευση για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Οι διαδικτυακές ασκήσεις αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό το υλικό από τα σχέδια συνεδρίας και παρείχαν τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες να ελέγξουν τις γνώσεις τους, αλλά και να μάθουν καινούργια πράγματα μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους και όχι μόνο μέσα από τη θεωρία.

Επίσης, μέσα από τα σχέδια συνεδρίας που επιλέχθηκαν, οι συμμετέχουσες κατανόησαν καλύτερα τις πολιτισμικές διαφορές και, εφόσον η πλειοψηφία των συμμετεχουσών είχε διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, όλες είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους στην κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία και τις συμπεριφορές στη λιθουανική κοινωνία και τον εργασιακό χώρο.

Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

Οι συμμετέχουσες παρείχαν θετική ανατροφοδότηση για την ενότητα, καθώς θεώρησαν ενδιαφέρον και χρήσιμο να μάθουν για την κοινωνικοποίηση και την κατάλληλη συμπεριφορά για την κοινωνία και τον εργασιακό χώρο της Λιθουανίας. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις συμμετέχουσες και τους εκπαιδευτές/-τριες να συζητήσουν τις πολιτισμικές ομοιότητες και διαφορές. Επιπλέον, μέσα από την ενότητα οι συμμετέχουσες κατανόησαν καλύτερα τον εαυτό τους, ανέλυσαν τη συμπεριφορά τους κατά τις συγκρουσιακές καταστάσεις και έμαθαν πώς να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά.

Τα σχέδια συνεδριών στο Πακέτο Θέσεων Εργασίας (Jobpackage) ήταν πολύ συναφή με τις συναντήσεις και βοήθησαν στη διεξαγωγή ομαλών και ενδιαφερουσών συνεδριών. Οι συμμετέχουσες επέδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά για την εκμάθηση του παρουσιαζόμενου υλικού και στην εφαρμογή ασκήσεων.