Γλωσσικές δεξιότητες – EINC

Μεθοδολογία:

Για αυτή την ενότητα εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα σχέδια συνεδρίας: Οι προσωπικές και κοινωνικές μου δεξιότητες στην εργασία – Οι πιο σημαντικές λέξεις στο επάγγελμά μου – Σύντομη παρουσίαση του εαυτού μου – Πώς να επικοινωνείτε σε μια θέση εργασία σε μια υπεραγορά. Τα σχέδια συνεδρίας υλοποιήθηκαν σε ένα μικρό αριθμό διαφορετικών συναντήσεων σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Η μεθοδολογία, γενικά, βασίστηκε στον συνδυασμό θεωρητικών παρουσιάσεων του υλικού μέσα από διαφάνειες PowerPoint και της ενθάρρυνσης για συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχουσών. Η εκμάθηση της γλώσσας βασίστηκε στην ανάθεση εργασιών για το σπίτι, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχουσες καλούνταν να μεταφράσουν κάποιες λέξεις σχετικές με τα θέματα και, έπειτα, εξασκούνταν στην προφορά κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

Σχέδιο συνεδρίας «Οι προσωπικές και κοινωνικές μου δεξιότητες στην εργασία»: Πριν από τη συνεδρία, δώσαμε στις συμμετέχουσες μια εργασία για το σπίτι, στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκαν να μεταφράσουν όλες τις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο συνεδρίας από την αγγλική στη λιθουανική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, συζητήσαμε εάν οι μεταφράσεις είναι σωστές. Μέσα από τη συζήτηση επισημάναμε, επίσης, ποιες δεξιότητες είναι προσωπικές και ποιες κοινωνικές. Επιπλέον, ζητήσαμε από τις συμμετέχουσες να σκεφτούν κατά πόσο αυτές οι δεξιότητες είναι σημαντικές για αυτές, ποιες δεξιότητες ήδη κατέχουν ή θα ήθελαν να αποκτήσουν και ποιες άλλες δεξιότητες θεωρούν ότι είναι σημαντικές και θα τις πρόσθεταν στη λίστα.

Σχέδιο συνεδρίας «Οι πιο σημαντικές λέξεις στο επάγγελμά μου»: Αυτή η άσκηση δόθηκε στις συμμετέχουσες ως εργασία για το σπίτι, την οποία παρουσίασαν κατά την επόμενη συνεδρία. Η άσκηση βασίστηκε στη συλλογή σημαντικών λέξεων για το επάγγελμά τους (ή το επιθυμητό επάγγελμα) και τους ζητήσαμε, επίσης, να τις μεταφράσουν στη λιθουανική γλώσσα.

Σχέδιο συνεδρίας «Σύντομη παρουσίαση του εαυτού μου»: Αυτή η άσκηση δόθηκε στις συμμετέχουσες ως εργασία για το σπίτι, την οποία παρουσίασαν κατά την επόμενη συνεδρία. Η άσκηση βασίστηκε στη δημιουργία μιας σύντομης παρουσίασης του εαυτού τους, η οποία περιλάμβανε το όνομα τους, στοιχεία για την εκπαίδευση και την εργασιακή τους πείρα, καθώς και το κίνητρό τους για εργασία. Ζητήσαμε, επίσης, από τις συμμετέχουσες να μεταφράσουν την παρουσίασή τους στη λιθουανική γλώσσα και να την παρουσιάσουν στα λιθουανικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίας.

Σχέδιο συνεδρίας «Πώς να επικοινωνείτε σε μια θέση εργασία σε μια υπεραγορά »: Αυτή η άσκηση δόθηκε στις συμμετέχουσες ως εργασία για το σπίτι και παρουσίασαν τα ευρήματά τους κατά την επόμενη συνεδρία. Στο πλαίσιο της άσκησης ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να μεταφράσουν τα ονόματα παρεχόμενων τμημάτων τροφίμων στη λιθουανική γλώσσα, να βγάλουν μερικές φωτογραφίες διαφορετικών προϊόντων σε μια υπεραγορά και να μάθουν τα ονόματά τους στα λιθουανικά. Ζητήθηκε, επίσης, από τις συμμετέχουσες να σκεφτούν μερικές προτάσεις για το πώς να ρωτήσουν κάτι σε μια υπεραγορά (π.χ. εάν ψάχνουν για κάτι συγκεκριμένο) και να τις μεταφράσουν στα λιθουανικά.

Επιπλέον, αναπτύξαμε μια εργασία για τις συμμετέχουσες, στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκαν να μεταφράσουν βασικές λέξεις για τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς στα λιθουανικά και, παράλληλα, να μάθουν πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Λιθουανία, καθώς οι συμμετέχουσες τόνισαν ότι πρόκειται για κάτι σχετικό με αυτές. Επίσης, παρουσιάσαμε ένα δωρεάν ψηφιακό εργαλείο μέσω του οποίοι οι συμμετέχουσες μπορούν να μάθουν λεξιλόγιο στη λιθουανική γλώσσα για τον πολιτισμό και τη μαγειρική: https://learninglibrary.eu/

    Παραδείγματα εφαρμογής:

    Μία από τις καλύτερες πρακτικές για αυτή την ενότητα ήταν ότι οι συμμετέχουσες μετέφραζαν αγγλικές λέξεις στα λιθουανικά στο πλαίσιο των εργασιών που τους ανατέθηκαν για το σπίτι και, έτσι, μπορούσαν να μάθουν κάποιες βασικές λέξεις για να παρουσιάζουν τον εαυτό τους, να επικοινωνούν σε μια υπεραγορά, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε κοινωνικές περιστάσεις, στον χώρο εργασίας και να προσδιορίζουν διαφορετικές δεξιότητες. Όλες οι συμμετέχουσες ολοκλήρωσαν πρόθυμα αυτές τις εργασίες για το σπίτι και παρουσίασαν τη δουλειά τους κατά τις διαδικτυακές συνεδρίες. Τις μεταφράσεις διόρθωναν οι εκπαιδευτές/-τριες και οι συμμετέχουσες είχαν, επίσης, την ευκαιρία να εξασκηθούν στη σωστή προφορά των μεταφρασμένων λέξεων. Οι ασκήσεις για τη μετάφραση λέξεων στα λιθουανικά δίνονταν στις συμμετέχουσες κάθε εβδομάδα και σχετίζονταν με το θέμα της συνεδρίας, π.χ. υγεία, κοινωνικές δεξιότητες, παρουσίαση του εαυτού μου, κλπ.

    Η ενότητα και οι δραστηριότητές της έδωσαν τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες να εξασκηθούν στη λιθουανική γλώσσα, καθώς αυτός ήταν ο στόχος για πολλές από αυτές μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

    Ανατροφοδότηση από τις συμμετέχουσες ή τον/την εκπαιδευτή/-τρια:

    Οι συμμετέχουσες παρείχαν θετική ανατροφοδότηση για την ενότητα, καθώς ήταν πολύ σχετική για αυτές – όλες ήθελαν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα λιθουανικά. Οι συμμετέχουσες συμμετείχαν πολύ ενεργά στις δραστηριότητες και παρουσίαζαν πάντα πρόθυμα τις εργασίες τους. Θεωρήσαμε ότι ήταν χρήσιμες για τις συμμετέχουσες οι εργασίες μετάφρασης συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων, καθώς μέσα από πρακτικές δραστηριότητες ήταν πιο πιθανό να μάθουν νέο λεξιλόγιο. Οι συμμετέχουσες είχαν, επίσης, θετικά συναισθήματα σε όλη τη διάρκεια των συναντήσεών μας, καθώς η ομάδα ήταν υποστηρικτική και ευγενική, ενώ οι ασκήσεις ήταν διασκεδαστικές.